GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس

شکم روسی

آموزش حرکت شکم روسی در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت شکم روسی را برای شما عزیزان قرار داده ایم برای راحتی شما امکان

شکم دستگاه

آموزش حرکت شکم دستگاه در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت حرکت شکم دستگاه را برای شما عزیزان قرار داده ایم برای راحتی شما

شکم بوکسوری با دمبل

آموزش حرکت شکم بوکسوری با دمبل در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت شکم بوکسوری با دمبل را برای شما عزیزان قرار داده ایم

رول با هالتر

آموزش حرکت رول با هالتر در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت حرکت رول با هالتر را برای شما عزیزان قرار داده ایم برای راحتی

شکم دوچرخه

آموزش حرکت دوچرخه در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت حرکت دوچرخه را برای شما عزیزان قرار داده ایم برای راحتی شما امکان

درازنشست روی میز شیب دار

آموزش حرکت درازنشست روی میز شیب دار در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت درازنشست روی میز شیب دار را برای شما عزیزان قرار

درازنشست

آموزش حرکت درازنشست در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت حرکت درازنشست را برای شما عزیزان قرار داده ایم برای راحتی شما