صفحه مشخصات تکرار بیشینه کاربران

صفحه مشخصات تکرار بیشینه کاربران

  • لطفا برای اندازه گیری تعداد تکرار و میزان وزنه مناسب برای استفاده در برنامه تمرینی درخواستی خود خانه های زیر را پر کنید.
  • لزومی برای پر کردن تمام خانه ها نیست. فقط خانه هایی که از مقدار وزنه های آن مطلع هستید را پر کنید.
  • وزنه دستگاه ها و هالتر ها را به طور کلی وارد کنید.
  • برای مقدار وزنه دمبل ها، میزان وزنه یک دمبل کافیست. برای مثال اگر جلو بازو دمبل در هر دست دمبل 10 کیلویی دارید 10 کافی است.

لطفا مشخصات نام و نام خانوادگی مورد استفاده در برنامه درخواستی خودتان را وارد کنید

[gravityform id=”8″ title=”false” description=”false”]

سبد خرید
پیمایش به بالا