GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس

وود چاپ با سیم کش (هیزم شکن)

آموزش حرکت وود چاپ با سیم کش در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت وود چاپ با سیم کش را برای شما عزیزان قرار داده ایم برای

وکیوم شکم (خلا شکم)

آموزش حرکت وکیوم شکم (خلا شکم) در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت وکیوم شکم (خلا شکم) را برای شما عزیزان قرار داده ایم

هیل تاچ متناوب

آموزش حرکت هیل تاچ متناوب در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت هیل تاچ متناوب را برای شما عزیزان قرار داده ایم برای راحتی

هالتر نوردی

آموزش حرکت هالتر نوردی در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت هالتر نوردی را برای شما عزیزان قرار داده ایم برای راحتی شما

لندماین

آموزش حرکت لندماین در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت لندماین را برای شما عزیزان قرار داده ایم برای راحتی شما امکان

لگ ریز متناوب

آموزش حرکت لگ ریز متناوب در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت لگ ریز متناوب را برای شما عزیزان قرار داده ایم برای راحتی

لگ ریز روی میز شیب دار

آموزش حرکت لگ ریز روی میز شیب دار در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت لگ ریز روی میز شیب دار را برای شما عزیزان قرار داده

لگ ریز پرتابی

آموزش حرکت لگ ریز پرتابی در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت لگ ریز پرتابی را برای شما عزیزان قرار داده ایم برای راحتی

لگ ریز آویزان

آموزش حرکت لگ ریز آویزان در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت لگ ریز آویزان را برای شما عزیزان قرار داده ایم برای راحتی

لگ ریز

آموزش حرکت لگ ریز در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت حرکت لگ ریز را برای شما عزیزان قرار داده ایم برای راحتی شما امکان