GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس
مرور رده

افزایش وزن

افزایش وزن در بدنسازی
اگر تصمیمتان از بدنسازی تمرین سخت و برگشت به خانه و استراحت برای
حجیم شدن و افزایش وزن است سخت در اشتباه هستید.تغذیه مهم ترین
نقش را در رشد وترمیم ایفا می کند.و بدون آن بدن قادر به رشد و افزایش
وزنتان نمی باشد.

پس اگر واقعا خواستار پیوستن به جمع حرفه ای ها هستید باید عادت های
روزمره خود را ترک کرده و شروع به برنامه ریزی نمایید.

برای افزایش وزنتان باید ابتدا شروع به افزایش کالری دریافتی از تغذیه و کالری
مصرفی در باشگاه باشید . یعنی کالری دریافتی باید بیشتر از کالری مصرف
شده در روز و حین تمرین باشد.