استپ اپ با هالتر (حرکت پله با هالتر)

حرکت استپ اپ با هالتر  یا حرکت پله عضلات پا  را هدف گیری کرده و تمرکز اصلی این حرکت بر روی عضلات  چهارسر ران می باشد.