GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس
مرور رده

ساعد

حرکات ساعد
ساعد یکی از عضلاتی است کهشاید زیاد مورد توجه ورزشکاران قرار نمیگیرد.
چرا که برخی بر این اعتقادند که انجام حرکات دیگر چون جلو بازو و حرکات
سینه خود باعث تقویت این عضله می شود.

اموزش حرکات ساعد:
ساعد با هالتر روی میز – ساعد دمبل مچ معکوس تک دست – ساعد با هالتر روی
میز دست بر عکس – ساعد با هالتر معکوس – ساعد سیم کش دست بر عکس –
ساعد با دمبل نشسته – ساعد سیم کش از پشت – ساعد با هالتر از پشت ایستاده

نحوه اجرای صحیح تمام حرکات بدنسازی مربوط به ساعد با توضیحات کامل و
آموزش ویدیویی را برای شما آماده کرده ایم.

برای پاسخ به سوالاتی همچون:

چگونه ساعد قوی داشته باشیم
چگونه ساعد را بزرگ کنیم
چگونه ساعد عضلانی داشته باشیم

انجام این حرکات می تواند کافی باشد.