GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس
مرور برچسب

اسکات دمبل

اسکات دمبل پا باز

دمبل مناسبی را انتخاب کرده در جلوی خود زمین می گزاریم، صاف ایستاده پاها بیشتر از اندازه عرض شانه باز و با اندکی خم…