محاسبه گرهای بدنسازی

اگر شما هم بدنبال یافتن 1RM یا میزان یک تکرار بیشینه، BMI و BMR خود هستید . یا اگر میخواهید بدانید روزانه به چه میزان پروتئین، کربوهیدرات و چربی نیاز دارید ، با آسانی میتوانید توسط محاسبه گرهای ما آنها را بدست بیاورید

محاسبه یک تکرار بیشینه

1RM

محاسبه BMI

محاسبه کراتین مورد نیاز روزانه

محاسبه BMRمحاسبه کربوهیدرات مورد نیاز روزانه

محاسبه پروتئین مورد نیاز روزانهمحاسبه کالری مورد نیاز روزانه

محاسبه چربی مورد نیاز روزانه


محاسبه آب مورد نیاز روزانه

محاسبه درشت مغذی های مورد نیاز روزانه


محاسبه انرژی کل مصرفی روزانه TDEE

محاسبه حداکثر ضربان قلب MHR

محاسبه توده بدون چربی LBM

محاسبه متابولیسم استراحت RMR

سبد خرید
پیمایش به بالا