حرکات بدنسازی با دمبل

حرکات بدنسازی با دمبل بخش جدا نشدنی برنامه های قدرتی بدنسازی می باشد. از این حرکات می توان در عناصر مختلف قدرتی چون: افزایش قدرت، هایپرتروفی (افزایش سایز عضله)، حجم عضلانی، قدرت انفجاری و استقامت قدرتی استفاده کرد.

حرکات بدنسازی با دمبل زیر به گروه عضلانی مختلف تقسیم گردیده اند. تقریبا بی نهایت برنامه تمرینی با حرکات زیر می توان برنامه ریزی نمود. از اولین دست آورد های تمرین با حرکات بدنسازی با دمبل : تناسب اندام عمومی، افزایش حجم عضلانی، استقامت قدرتی، افزایش عملکرد ورزشی را می توان نام برد.

فواید حرکات بدنسازی با دمبل

  • نسبت به دستگاه های بدنسازی قیمت مناسبی دارند.
  • همانند حرکات بدنسازی با هالتر فضای کمی را در بر می گیرد و قابل اجرا در هر جایی می باشند.
  • نقش زیادی نسبت به دستگاه ها در تامین قدرت دارند.

نکته

در این بخش تقریبا آموزش تمامی حرکات بدنسازی با دمبل را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

درخواست

حرکات ترکیبی که موجود نیستند را میتوانید از قسمت درخواست حرکات، نظرات، تماس با ما و شبکه اجتماعی درخواست دهید.

حرکات بدنسازی با دمبل

TELEG 1
insta 1

حرکات بدنسازی پا با دمبل

لانچ با دمبل قدم زدن

لانچ-دمبل
نام دیگر: لانج جفت دمبللانگ
نام انگلیسی: Dumbbell Walking Lunge

اسکات دمبل پا باز

اسکات-دمبل-پا-باز
نام دیگر:
نام انگلیسی: Pile Squat

اسکات دمبل

اسکات-دمبل
نام دیگر: اسکوات دمبلاسکات با دمبل
نام انگلیسی: Dumbbell Squat

اسکات پرشی با دمبل

اسکات-دمبل-پرشی
نام دیگر: اسکوات پرشی
نام انگلیسی: Dumbbell Jumping Squat

پشت ران دمبل

پشت-ران-دمبل
نام دیگر: پشت پا دمبل
نام انگلیسی: Dumbbell Hamstring Curl

حرکات بدنسازی سرشانه با دمبل

پرس سرشانه دمبل

پرس-سرشانه-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Dumbbell Shoulder Press

نشر از جلو دمبل

نشر-از-جلو-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Dumbbell Front Raise

نشر جانب دمبل

نشر-جانب-دمبل
نام دیگر: دمبل صلیبی
نام انگلیسی: Dumbbell Lateral Raise

پرس سرشانه آرنولدی

سرشانه-آرنولدی
نام دیگر: پرس سرشانه چرخشی
نام انگلیسی: Standing Arnold Press

پرس سرشانه آرنولدی نشسته

سرشانه-آرنولدی-نشسته
نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Arnold Press

نشر خم دمبل

نشر-خم-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Bent Over Rear Delt Fly 

نشر خم دمبل میز شیب دار

نشر-خم-دمبل-میز-شیب-دار
نام دیگر: نشر خم دمبل خوابیده
نام انگلیسی: Dumbbell Reverse Fly On Incline Bench 

نشر خم دمبل سر روی میز شیب دار

نشر-خم-دمبل-سر-روی-میز
نام دیگر:
نام انگلیسی: Bent Over Rear Delt Fly (Head on Bench) 

حرکات بدنسازی سینه با دمبل

پرس سینه دمبل

پرس-سینه-دمبل
نام دیگر
نام انگلیسی: Dumbbell Bench Press

پرس بالا سینه دمبل

بالا-سینه-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Incline Dumbbell Bench Press

پرس زیر سینه دمبل

زیر-سینه-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Decline Dumbbell Bench Press 

قفسه سینه دمبل

قفسه-سینه-دمبل
نام دیگر: قفسه سینه فلای
نام انگلیسی: Dumbbell Fly

قفسه بالا سینه دمبل

قفسه-بالا-سینه-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Incline Dumbbell Fly

قفسه زیر سینه دمبل

قفسه-زیر-سینه-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Decline Dumbbell Fly

پلاور دمبل

پلاور-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Dumbbell Pullover

پرس سینه دمبل موازی

پرس-سینه-دمبل-موازی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Neutral Grip Dumbbell Bench Press 

پرس بالا سینه دمبل موازی

بالا-سینه-دمبل-موازی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Neutral Grip Incline Dumbbell Bench Press

پرس زیر سینه دمبل موازی

زیرسینه-دمبل-موازی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Neutral Grip Decline Dumbbell Bench Press

حرکات بدنسازی جلو بازو با دمبل

جلو بازو دمبل

جلو-بازو-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Dumbbell Curl

جلو بازو دمبل نشسته

جلو-بازو-دمبل-نشسته
نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Dumbbell Curl

جلو بازو دمبل ایستاده تک دست

جلو-بازو-دمبل-ایستاده-تک-دست
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Standing Dumbell Curl

جلو بازو دمبل نشسته تک دست

جلو-بازو-دمبل-نشسته-تک-دست
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Seated Dumbbell Curl

جلو بازو دمبل میز لاری

جلو-بازو-لاری-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Dumbbell Preacher Curl

جلو بازو چکشی

جلوبازو-چکشی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Hammer Curl

جلو بازو چکشی نشسته

جلو-بازو-چشکی-نشسته
نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Hammer Curl

جلو بازو آرنولدی

جلوبازو-آرنولدی
نام دیگر: جلو بازو تمرکزی دمبل
نام انگلیسی: Consentration Curl

جلو بازو چکشی تک دست نشسته

جلو-بازو-چکشی-تک-دست-نشسته
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Seated Hammer Curl

جلو باز چکشی میز لاری

جلو-بازو-دمبل-چکشی-لاری
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Dumbbell Hammer Preacher

جلو بازو دمبل خوابیده

جلو بازو-دمبل-خوابیده
نام دیگر:
نام انگلیسی: Lying Dumbbell Curl

جلو بازو دمبل شیب دار

جلوبازو-دمبل-میز-شیب-دار
نام دیگر:
نام انگلیسی: Incline Dumbbell Curl

جلو بازو دمبل دست برعکس

جلوبازو-دمبل-برعکس
نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Dumbbell Reverse Curl

جلو بازو دمبل چرخشی

جلوبازو-دمبل-چرخشی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Twisting Standing Dumbbell Curl

حرکات بدنسازی پشت بازو با دمبل

پشت بازو دمبل تک

پشت-بازو-تک-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Standing Dumbbell Extension

پشت بازو دمبل جفتی

پشت-بازو-دمبل-جفتی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Overhead Dumbbell Tricep Extension

پشت بازو دمبل نشسته

پشت-بازو-تک-دمبل-نشسته
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Seated Dumbbell Extension

پشت بازو دمبل خم

پشت-بازو-دمبل-خم
نام دیگر: پشت بازو چکشی – پشت بازو کیک بک
نام انگلیسی: Bent Over Tricep Kickback

پشت بازو دمبل خم نشسته

پشت-بازو-دمبل-خم-نشسته
نام دیگر: پشت بازو دمبل کیک بک خم – پشت بازو کیک بک نشسته
نام انگلیسی: Seated Bent Over Tricep Dumbbell Kickback

پشت بازو دمبل میز شیب دار

پشت-بازو-دمبل-روی-میز-شیب-دار
نام دیگر:
نام انگلیسی: Incline Dumbbell Tricep Extension

حرکات بدنسازی زیربغل با دمبل

زیربغل دمبل خم

زیربغل-دمبل-اره-ای
نام دیگر: زیربغل دمبل اره ای
نام انگلیسی: Bent Over Dumbbell Row

زیربغل دمبل روی میز شیب دار

زیربغل-دمبل-روی-میز-شیب-دار
نام دیگر:
نام انگلیسی: Chest Supported Dumbbell Row

حرکات بدنسازی ساعد با دمبل

ساعد با دمبل

ساعد-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Dumbbell Wrist Curl

ساعد با دمبل مچ معکوس

ساعد-دمبل-مچ-معکوس
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Seated Reverse Dumbbell Wrist Curl

حرکات بدنسازی کول با دمبل

شراگ دمبل

شراگ-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Dumbbell Shrug

کول دمبل

کول-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Dumbbell Upright Row

حرکات بدنسازی شکم با دمبل

شکم بوکسوری با دمبل

شکم-بوکسوری
نام دیگر:
نام انگلیسی: V Sit Cross

حرکات بدنسازی ساق پا با دمبل

ساق پا دمبل

ساق-پا-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Dumbbell Calf Raise

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Shopping Cart
به بالای صفحه بردن