درخواست برنامه بدنسازی
حرکات بدنسازیحرکات تک مفصلی

حرکات بدنسازی تک مفصلی

حرکات بدنسازی تک مفصلی

حرکات بدنسازی تک مفصلی یا ایزوله همزمان فقط یک عضله را تحت فشار قرار می دهند. از نمونه های بارز این حرکات جلو بازو هالتر و جلو ران دستگاه می باشد. این حرکات اغلب با دستگاه های تجاری در باشگاه ها اجرا می شوند. حرکات بدنسازی تک مفصلی اغلب در فیزیوتراپی ها و مراکز توانبخشی برای تقویت ماهیچه های ضعیف و رفع نامتعادلی هایی که در اثر آسیب، ضربه و بیماری ایجاد شده اند.

فواید حرکات بدنسازی تک مفصلی

حرکات بدنسازی تک مفصلی اغلب برای اصلاح ناهماهنگی ماهیچه ها یا تقویت عضلات ضعیفی که آسیب دیده بودند استفاده می شوند. حرکات ایزوله گاها در تقویت و فعال سازی عضلات موثر است. دلیل دیگری برای استفاده از حرکات ایزوله، افزایش سایز و حجم عضلات می تواند باشد. پس اگر برای مثال خواستار عضلات جلو بازو بزرگتری هستید بهتر است از حرکت ایزوله جلوبازو در برنامه خودتان اضافه نمایید.

نکته
در این بخش تقریبا آموزش تمامی حرکات بدنسازی تک مفصلی را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

درخواست
حرکات ایزوله که موجود نیستند را میتوانید از قسمت درخواست حرکات، نظرات، تماس با ما و شبکه اجتماعی درخواست دهید.

حرکات ایزوله

حرکات جلو بازو

جلو بازو دمبل

جلو-بازو-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Dumbbell Curl

جلو بازو هالتر

جلو-بازو-هالتر
نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Barbell Curl

جلو بازو چکشی

جلوبازو-چکشی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Hammer Curl

جلو بازو آرنولدی

جلوبازو-آرنولدی
نام دیگر: جلو بازو تمرکزی دمبل
نام انگلیسی: Consentration Curl

جلو بازو لاری

جلو-بازو-لاری
نام دیگر:
نام انگلیسی: Barbell Preacher Curl

جلو بازو سیم کش

جلو-بازو-سیم-کش
نام دیگر:
نام انگلیسی: Cable Curl

جلو بازو دستگاه

جلو-بازو-دستگاه
نام دیگر:
نام انگلیسی: Bicep Machine Curl

جلو بازو سیم کش دست باز

جلو-بازو-سیم-کش-دست-باز
نام دیگر:
نام انگلیسی: Wide Grip Cable Curl

جلو بازو دمبل نشسته

جلو-بازو-دمبل-نشسته
نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Dumbbell Curl

جلو بازو دمبل تک دست نشسته

جلو-بازو-دمبل-نشسته-تک-دست
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Seated Dumbbell Curl

جلو بازو سیم کش تک دست

جلو-بازو-سیم-کش-تک-دست
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Cable Curl

جلو بازو چکشی تک دست نشسته

جلو-بازو-چکشی-تک-دست-نشسته
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Seated Hammer Curl

جلو بازو چکشی نشسته

جلو-بازو-چکشی-نشسته
نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Hammer Curl

جلو بازو دمبل میز لاری

جلو-بازو-لاری-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Dumbbell Preacher Curl

جلو بازو دمبل میز شیب دار

جلوبازو-دمبل-میز-شیب-دار
نام دیگر:
نام انگلیسی: Incline Dumbbell Curl

جلو بازو دمبل ایستاده تک دست

جلو-بازو-دمبل-ایستاده-تک-دست
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Standing Dumbell Curl

جلو بازو سیم کش جفت دست از پایین

جلو-بازو-سیم-کش-جفت-دست-از-پایین
نام دیگر: جلو بازو فیگوری از پایین
نام انگلیسی: Two Arm Low Pulley cable curl

جلو بازو سیم کش جفت دست روی میز شیب دار

جلوبازو-سیم-کش-جفت-دست-روی-میز-شیب-دار
نام دیگر:
نام انگلیسی: Two Arm Cable Curl On Incline Bench

جلو بازو دمبل چرخشی

جلوبازو-دمبل-چرخشی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Twisting Standing Dumbbell Curl

جلو بازو سیم کش جفت دست از بالا

جلوبازو-سیم-کش-جفت-دست-از-بالا
نام دیگر: جلو بازو کراس از بالا – جلو بازو صلیبی
نام انگلیسی: Standing High Pulley Cable Curl

جلو بازو دمبل برعکس

جلوبازو-دمبل-برعکس
نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Dumbbell Reverse Curl

جلو بازو هالتر نشسته

جلو-بازو-هالتر-نشسته
نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Barbell Curl

جلو بازو سیم کش نشسته

جلو-بازو-سیم-کش-نشسته
نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Cable Curl

جلو بازو چکشی میز لاری

جلو-بازو-دمبل-چکشی-لاری
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Dumbbell Hammer Preacher

جلو بازو سیم کش دست جمع

جلو-بازو-سیم-کش-دست-جمع
نام دیگر:
نام انگلیسی: Close Grip Cable Curl

جلو بازو هالتر خوابیده میز شیب دار

جلو-بازو-هالتر-خوابیده-میز-شیب-دار
نام دیگر:
نام انگلیسی: Lying Barbel Curl On Incline Bench

جلو بازو سیم کش خوابیده

جلو-بازو-سیم-کش-خوابیده
نام دیگر:
نام انگلیسی: Lying Cable Curl

جلو بازو دمبل خوابیده

جلو بازو-دمبل-خوابیده
نام دیگر:
نام انگلیسی: Lying Dumbbell Curl
حرکات پشت بازو

پشت بازو سیم کش

پشت-بازو-سیم-کش
نام دیگر:
نام انگلیسی: Tricep Extension

پشت بازو سیم کش دست بر عکس

پشت-بازو-سیم-کش-دست-بر-عکس
نام دیگر:
نام انگلیسی: Underhand Tricep Extension

پشت بازو دمبل جفتی

پشت-بازو-دمبل-جفتی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Overhead Dumbbell Tricep Extension

پشت بازو دمبل خم

پشت-بازو-دمبل-خم
نام دیگر: پشت بازو چکشی – پشت بازو کیک بک
نام انگلیسی: Bent Over Tricep Kickback

پشت بازو دمبل خم نشسته

پشت-بازو-دمبل-خم-نشسته
نام دیگر: پشت بازو دمبل کیک بک خم – پشت بازو کیک بک نشسته
نام انگلیسی: Seated Bent Over Tricep Dumbbell Kickback

پشت بازو طنابی

پشت-بازو-طنابی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Rope Tricep Extension

پشت بازو سیم کش تک دست

پشت-بازو-سیم-کش-تک-دست
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Cable Tricep Extension

پشت بازو سیم کش خوابیده

پشت-بازو-سیم-کش-خوابیده
نام دیگر:
نام انگلیسی: Lying Cable Tricep Extension

پشت بازو دمبل میز شیب دار

پشت-بازو-دمبل-روی-میز-شیب-دار
نام دیگر:
نام انگلیسی: Incline Dumbbell Tricep Extension

پشت بازو هالتر نشسته

پشت-بازو-هالتر-نشسته
نام دیگر: پشت بازو هالتر فرانسوی نشسته
نام انگلیسی: Seated EZ Bar French Press

پشت بازو هالتر خوابیده

پشت-بازو-هالتر-خوابیده
نام دیگر: اسکول کراشر – فرنچ پرس
نام انگلیسی: Lying Tricep Extension

پشت بازو هالتر خوابیده دست بر عکس

پشت-بازو-هالتر-خوابیده-دست-معکوس
نام دیگر: اسکول کراشر معکوس
نام انگلیسی: Reverse Grip Skull Crusher

پشت بازو هالتر دست بر عکس

پشت-بازو-هالتر-دست-برعکس
نام دیگر: پشت بازو فرانسه ای دست برعکس
نام انگلیسی: Reverse Grip French Press

پشت بازو دمبل تک

پشت-بازو-تک-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Standing Dumbbell Extension

پشت بازو دمبل نشسته

پشت-بازو-تک-دمبل-نشسته
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Seated Dumbbell Extension
حرکات سرشانه
حرکات زیربغل

متاسفانه هیچ حرکتی موجود نیست

حرکات کول

شراگ دمبل

شراگ-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Dumbbell Shrug

شراگ هالتر

شراگ-هالتر
نام دیگر:
نام انگلیسی: Barbell Shrug

شراگ هالتر از پشت

شراگ-هالتر-از-پشت
نام دیگر:
نام انگلیسی: Behind The Back Barbell Shrug

شراگ سیم کش

شراگ-سیم-کش
نام دیگر:
نام انگلیسی: Cable Shrug

شراگ دستگاه

شراگ-دستگاه
نام دیگر:
نام انگلیسی: Machine Shrug
حرکات شکم

پلانک

پلانک
نام دیگر:
نام انگلیسی: Plank

پلانک پهلو

پلانک-پهلو
نام دیگر: ساید پلانک
نام انگلیسی: Side Plank

پهلو چرخشی با هالتر

پهلو-چرخشی-با-وزنه
نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Barbell Twist

توتاچ

تو-تاچ
نام دیگر: لمس پنجه پا
نام انگلیسی: Toe Touch

درازنشست

درازنشست
نام دیگر:
نام انگلیسی: Sit Up

چرخش کمر با وزنه

چرخش-کمر-با-وزنه
نام دیگر:
نام انگلیسی: Weighted Side Touches

دراز نشست روی میز شیب دار

درازنشست-روی-میز-شیب-دار
نام دیگر:
نام انگلیسی: Decline Sit Up

لگ ریز

لگ-ریز
نام دیگر:
نام انگلیسی: Leg Raise

کرانچ با توپ سوئیسی

کرانچ-با-توپ-سوئیسی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Swiss Ball Crunches

کرانچ معکوس

کرانچ-معکوس
نام دیگر:
نام انگلیسی: Reverse Crunch

کرانچ چرخشی

کرانچ-چرخشی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Twisting Floor Crunch

کرانچ پهلو

کرانچ-پهلو
نام دیگر: ساید کرانچ
نام انگلیسی: Oblique Crunch

کرانچ

کرانچ
نام دیگر:
نام انگلیسی: Crunch

شکم سیم کش ایستاده

شکم-سیم-کش-ایستاده
نام دیگر: کرانچ سیم کش ایستاده
نام انگلیسی: Standing Cable Crunch

شکم سیم کش

شکم-سیم-کش
نام دیگر: کرانچ سیم کش
نام انگلیسی: Cable Crunch

شکم روسی

شکم-روسی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Russian Twist

لگ ریز روی میز شیب دار

لگ-ریز-روی-میز-شیب-دار
نام دیگر:
نام انگلیسی: Decline Bench Leg Raise

لگ ریز متناوب

لگ-ریز-متناوب
نام دیگر:
نام انگلیسی: Lying Alternate Floor Leg Raise

هیل تاچ متناوب

هیل-تاچ-متناوب
نام دیگر:
نام انگلیسی: Lying Alternate Heel Touches 

کرانچ با وزنه

کرانچ-با-وزنه
نام دیگر:
نام انگلیسی: Weighted Crunch

کرانچ معکوس روی میز شیب دار

کرانچ-معکوس-میز-شیب-دار
نام دیگر:
نام انگلیسی: Decline Reverse Crunch

لگ ریز آویزان

لگ-ریز-آویزان
نام دیگر: شکم خلبانی
نام انگلیسی: Hanging Leg Raise

وکیوم شکم

وکیوم-شکم
نام دیگر: خلا شکم
نام انگلیسی: Stomach Vacuum 
حرکات ساق پا

ساق پا دستگاه

ساق-پا-ایستاده
نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Machine Calf Raise

ساق پا نشسته دستگاه

ساق-پا-نشسته-دستگاه
نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Calf Raise

ساق پا هالتر

ساق-پا-هالتر
نام دیگر:
نام انگلیسی: Rocking Standing Calf Raise

ساق پا با دستگاه هاگ پا

ساق-پا-با-هاگ-پا
نام دیگر:
نام انگلیسی: Hack Calf Raise

ساق پا هالتر نشسته

ساق-پا-هالتر-نشسته
نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Barbell Calf Raise

ساق پا پرسی

ساق-پا-پرسی
نام دیگر: ساق پا با پرس پا
نام انگلیسی: Calf Raise On Leg Press Machine

حرکات ایزوله

حرکات ایزوله حرکات ایزوله حرکات ایزوله حرکات ایزوله حرکات ایزوله

مدیر

لیسانس کامپیوتر و مربی پرورش اندام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا