درخواست برنامه بدنسازی
حرکات بدنسازیحرکات مبتدی بدنسازیدسته‌بندی نشده

حرکات بدنسازی مبتدی

حرکات بدنسازی مبتدی

همه چیز نیاز به یک نقطه شروع و استارت دارند، نقطه شروع بدنسازی نیز حرکات بدنسازی مبتدی است.

هر فرد حرفه ای که هم اکنون در حال تمرین با جدیدترین و حرفه ای تمرینات بدنسازی می باشد، در ابتدا از حرکات بدنسازی مبتدی شروع کرده است. این حرکات حکم دوران دبستانی مدرسه را برای ما ورزشکاران بدنسازی دارد، برای اینکه یاد بگیریم و پیشرفتمان را ادامه دهیم نیازمند حرکات بدنسازی مبتدی هستیم.

فواید حرکات بدنسازی مبتدی

  • حرکات بدنسازی مبتدی پایه و اساس شروع دوران حرفه ای بدنسازی می باشد.
  • برای اجرای حرکات متوسط و پیشرفته باید توسط حرکات بدنسازی مبتدی آمادگی لازم را برای بدن کسب نمایید.
  • احتمال آسیب دیدگی ناشی از تمرین نسبت به حرکات متوسط و پیشرفته بدنسازی کمتر است.
  • ساخت اندام ایده عال با حرکات بدنسازی مبتدی کاملا ممکن است.

نکته
در این بخش تقریبا آموزش تمامی حرکات مبتدی بدنسازی را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

درخواست
حرکات بدنسازی مبتدی که موجود نیستند را میتوانید از قسمت درخواست حرکات، نظرات، تماس با ما و شبکه اجتماعی درخواست دهید.

حرکات بدنسازی مبتدی

حرکات سینه

پرس سینه هالتر

پرس-سینه-هالتر
نام دیگر:
نام انگلیسی: Barbell Bench Press

پرس بالا سینه هالتر

بالا-سینه-هالتر
نام دیگر:
نام انگلیسی: Incline Bench Press

پرس زیر سینه هالتر

زیر-سینه-هالتر
نام دیگر:
نام انگلیسی: Decline Bench Press

پرس سینه دستگاه

پرس-سینه-دستگاه
نام دیگر:
نام انگلیسی: Machine Bench Press

پرس بالا سینه دستگاه

بالا-سینه-دستگاه
نام دیگر:
نام انگلیسی: Machine Incline Bench Press

پرس سینه دمبل

پرس-سینه-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Dumbbell Bench Press

پرس بالا سینه دمبل

بالا-سینه-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Incline Dumbbell Bench Press

پرس زیر سینه دمبل

زیر-سینه-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Decline Dumbbell Bench Press 

قفسه سینه دمبل

قفسه-سینه-دمبل
نام دیگر: قفسه سینه فلای
نام انگلیسی: Dumbbell Fly

قفسه بالا سینه دمبل

قفسه-بالا-سینه-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Incline Dumbbell Fly

قفسه زیر سینه دمبل

قفسه-زیر-سینه-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Decline Dumbbell Fly

قفسه بالا سینه سیم کش

قفسه-بالا-سینه-سیم-کش
نام دیگر:
نام انگلیسی: Incline Cable Fly

قفسه زیر سینه سیم کش

قفسه-زیر-سینه-سیم-کش
نام دیگر:
نام انگلیسی: Decline Cable Fly

پرس سینه دمبل موازی

پرس-سینه-دمبل-موازی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Neutral Grip Dumbbell Bench Press 

پرس بالا سینه دمبل موازی

بالا-سینه-دمبل-موازی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Neutral Grip Incline Dumbbell Bench Press

کراس اور

کراس-اور
نام دیگر: پرس سینه سیم کش – پرس سینه کراس
نام انگلیسی: Cable Chest Press

پرس زیر سینه دمبل موازی

زیرسینه-دمبل-موازی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Neutral Grip Decline Dumbbell Bench Press

پرس زیر سینه سیم کش

پرس-زیر-سینه-سیم-کش
نام دیگر: زیر سینه کراس – زیر سینه کراس اور خوابیده
نام انگلیسی: Decline Cable Chest Press
حرکات جلو بازو

جلو بازو دمبل

جلو-بازو-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Dumbbell Curl

جلو بازو هالتر

جلو-بازو-هالتر
نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Barbell Curl

جلو بازو چکشی

جلوبازو-چکشی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Hammer Curl

جلو بازو آرنولدی

جلوبازو-آرنولدی
نام دیگر: جلو بازو تمرکزی دمبل
نام انگلیسی: Consentration Curl

جلو بازو لاری

جلو-بازو-لاری
نام دیگر:
نام انگلیسی: Barbell Preacher Curl

جلو بازو سیم کش

جلو-بازو-سیم-کش
نام دیگر:
نام انگلیسی: Cable Curl

جلو بازو دستگاه

جلو-بازو-دستگاه
نام دیگر:
نام انگلیسی: Bicep Machine Curl

جلو بازو سیم کش دست باز

جلو-بازو-سیم-کش-دست-باز
نام دیگر:
نام انگلیسی: Wide Grip Cable Curl

جلو بازو دمبل نشسته

جلو-بازو-دمبل-نشسته
نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Dumbbell Curl

جلو بازو دمبل تک دست نشسته

جلو-بازو-دمبل-نشسته-تک-دست
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Seated Dumbbell Curl

جلو بازو سیم کش تک دست

جلو-بازو-سیم-کش-تک-دست
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Cable Curl

جلو بازو چکشی تک دست نشسته

جلو-بازو-چکشی-تک-دست-نشسته
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Seated Hammer Curl

جلو بازو چکشی نشسته

جلو-بازو-چکشی-نشسته
نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Hammer Curl

جلو بازو دمبل میز لاری

جلو-بازو-لاری-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Dumbbell Preacher Curl

جلو بازو دمبل میز شیب دار

جلوبازو-دمبل-میز-شیب-دار
نام دیگر:
نام انگلیسی: Incline Dumbbell Curl

جلو بازو دمبل ایستاده تک دست

جلو-بازو-دمبل-ایستاده-تک-دست
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Standing Dumbell Curl

جلو بازو سیم کش جفت دست از پایین

جلو-بازو-سیم-کش-جفت-دست-از-پایین
نام دیگر: جلو بازو فیگوری از پایین
نام انگلیسی: Two Arm Low Pulley cable curl

جلو بازو سیم کش جفت دست روی میز شیب دار

جلوبازو-سیم-کش-جفت-دست-روی-میز-شیب-دار
نام دیگر:
نام انگلیسی: Two Arm Cable Curl On Incline Bench

جلو بازو دمبل چرخشی

جلوبازو-دمبل-چرخشی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Twisting Standing Dumbbell Curl

جلو بازو سیم کش جفت دست از بالا

جلوبازو-سیم-کش-جفت-دست-از-بالا
نام دیگر: جلو بازو کراس از بالا – جلو بازو صلیبی
نام انگلیسی: Standing High Pulley Cable Curl

جلو بازو دمبل برعکس

جلوبازو-دمبل-برعکس
نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Dumbbell Reverse Curl

جلو بازو هالتر نشسته

جلو-بازو-هالتر-نشسته
نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Barbell Curl

جلو بازو سیم کش نشسته

جلو-بازو-سیم-کش-نشسته
نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Cable Curl

جلو بازو چکشی میز لاری

جلو-بازو-دمبل-چکشی-لاری
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Dumbbell Hammer Preacher

جلو بازو سیم کش دست جمع

جلو-بازو-سیم-کش-دست-جمع
نام دیگر:
نام انگلیسی: Close Grip Cable Curl
حرکات پشت بازو

پشت بازو سیم کش

پشت-بازو-سیم-کش
نام دیگر:
نام انگلیسی: Tricep Extension

پشت بازو سیم کش دست بر عکس

پشت-بازو-سیم-کش-دست-بر-عکس
نام دیگر:
نام انگلیسی: Underhand Tricep Extension

پشت بازو دمبل جفتی

پشت-بازو-دمبل-جفتی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Overhead Dumbbell Tricep Extension

پشت بازو دمبل خم

پشت-بازو-دمبل-خم
نام دیگر: پشت بازو چکشی – پشت بازو کیک بک
نام انگلیسی: Bent Over Tricep Kickback

پشت بازو دمبل خم نشسته

پشت-بازو-دمبل-خم-نشسته
نام دیگر: پشت بازو دمبل کیک بک خم – پشت بازو کیک بک نشسته
نام انگلیسی: Seated Bent Over Tricep Dumbbell Kickback

پشت بازو طنابی

پشت-بازو-طنابی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Rope Tricep Extension

پشت بازو سیم کش تک دست

پشت-بازو-سیم-کش-تک-دست
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Cable Tricep Extension

پشت بازو سیم کش خوابیده

پشت-بازو-سیم-کش-خوابیده
نام دیگر:
نام انگلیسی: Lying Cable Tricep Extension

پشت بازو دمبل میز شیب دار

پشت-بازو-دمبل-روی-میز-شیب-دار
نام دیگر:
نام انگلیسی: Incline Dumbbell Tricep Extension

پشت بازو هالتر نشسته

پشت-بازو-هالتر-نشسته
نام دیگر: پشت بازو هالتر فرانسوی نشسته
نام انگلیسی: Seated EZ Bar French Press

پشت بازو پرسی

پشت بازو پرسی
نام دیگر: پرس تنگ – پرس سینه دست جمع
نام انگلیسی: Close Grip Bench Press

دیپ پشت بازو

دیپ-پشت-بازو
نام دیگر: دیپ بین میز – پشت بازو بین میز
نام انگلیسی: Bench Dips
حرکات سرشانه

پرس سرشانه هالتر

پرس-سرشانه-هالتر
نام دیگر:
نام انگلیسی: Barbell Shoulder Press

پرس سرشانه دمبل

پرس-سرشانه-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Dumbbell Shoulder Press

پرس سرشانه دستگاه

سرشانه-دستگاه
نام دیگر:
نام انگلیسی: Machine Shoulder Press

نشر از جلو دمبل

نشر-از-جلو-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Dumbbell Front Raise

نشر از جلو هالتر

نشر-از-جلو-هالتر
نام دیگر:
نام انگلیسی: Barbell Front Raise

نشر از جلو هالتر نشسته

نشر-از-جلو-هالتر-نشسته
نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Barbell Front Raise

نشر از جلو سیم کش

نشر-از-جلو-سیم-کش
نام دیگر:
نام انگلیسی: Cable Front Raise

نشر از جلو سیم کش تک دست

نشر-از-جلو-سیم-کش-تک-دست
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Cable Front Raise

نشر جانب دمبل

نشر-جانب-دمبل
نام دیگر: دمبل صلیبی
نام انگلیسی: Dumbbell Lateral Raise

نشر جانب سیم کش

نشر-جانب-سیم-کش
نام دیگر:
نام انگلیسی: Cable Lateral Raise

نشر خم دمبل

نشر-خم-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Bent Over Rear Delt Fly 

پروانه معکوس

پروانه-معکوس
نام دیگر:
نام انگلیسی: Machine Reverse Fly

نشر خم دمبل میز شیب دار

نشر-خم-دمبل-میز-شیب-دار
نام دیگر: نشر خم دمبل خوابیده
نام انگلیسی: Dumbbell Reverse Fly On Incline Bench 

نشر خم سیم کش تک دست

نشر-خم-سیم-کش-تک-دست
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Cable Reverse Fly

سرشانه سیم کش ضربدری

سرشانه-سیم-کش-ضربدری
نام دیگر:
نام انگلیسی: Cable Rear Delt Fly

نشر خم دمبل سر روی میز شیب دار

نشر-خم-دمبل-سر-روی-میز
نام دیگر:
نام انگلیسی: Bent Over Rear Delt Fly (Head on Bench) 
حرکات زیربغل

زیربغل سیم کش

زیربغل-سیم-کش
نام دیگر:
نام انگلیسی: Lat Pull down

زیربغل سیم کش از پشت

زیربغل-سیم-کش-از-پشت
نام دیگر:
نام انگلیسی: Behind The Neck Lat Pulldown

زیربغل سیم کش دست جمع

زیربغل-سیم-کش-دست-جمع
نام دیگر:
نام انگلیسی: Close Grip Lat Pull down

زیربغل سیم کش دست باز

زیربغل-سیم-کش-دست-باز
نام دیگر:
نام انگلیسی: Wide Grip Lat Pulldown

زیربغل قایقی

زیربغل-قایقی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Cable Row

زیربغل سیم کش دست بر عکس

زیربغل سیم کش دست برعکس
نام دیگر:
نام انگلیسی: Underhand LatPulldown

زیربغل سیم کش دست صاف

زیربغل-سیم-کش-دست-صاف
نام دیگر:
نام انگلیسی: Straight Arm Lat Pulldown

زیربغل دمبل خم

زیربغل-دمبل-اره-ای
نام دیگر: زیربغل دمبل اره ای
نام انگلیسی: Bent Over Dumbbell Row

زیربغل هالتر خم

زیربغل-هالتر-خم
نام دیگر:
نام انگلیسی: Bent Over Row

تی بار دستگاه

تی-بار-دستگاه
نام دیگر:
نام انگلیسی: Machine T-Bar 

زیربغل دمبل روی میز شیب دار

زیربغل-دمبل-روی-میز-شیب-دار
نام دیگر:
نام انگلیسی: Chest Supported Dumbbell Row

زیربغل دستگاه H

زیربغل-h-دستگاه
نام دیگر:
نام انگلیسی: H Machine Row

بارفیکس

بارفیکس
نام دیگر:
نام انگلیسی: Pull up – Wide Grip Pull Up

زیربغل هالتر خم روی میز شیب دار

زیربغل-هالتر-خم-روی-میز-شیب-دار-مچ-برعکس
نام دیگر:
نام انگلیسی: Reverse Grip Incline Bench Barbell Row

زیربغل طناب سیم کش

زیربغل-سیم-کش-طنابی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Rope Straight Arm Pull Down
حرکات کول

شراگ هالتر

شراگ-هالتر
نام دیگر:
نام انگلیسی: Barbell Shrug

شراگ دمبل

شراگ-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Dumbbell Shrug

کول هالتر

کول-هالتر
نام دیگر:
نام انگلیسی: Barbell Upright Row

شراگ هالتر از پشت

شراگ-هالتر-از-پشت
نام دیگر:
نام انگلیسی: Behind The Back Barbell Shrug

کول سیم کش

کول-سیم-کش
نام دیگر:
نام انگلیسی: Cable Upright Row

کول دمبل

کول-دمبل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Dumbbell Upright Row

شراگ سیم کش

شراگ-سیم-کش
نام دیگر:
نام انگلیسی: Cable Shrug

شراگ دستگاه

شراگ-دستگاه
نام دیگر:
نام انگلیسی: Machine Shrug
حرکات شکم

پلانک

پلانک
نام دیگر:
نام انگلیسی: Plank

پلانک پهلو

پلانک-پهلو
نام دیگر: ساید پلانک
نام انگلیسی: Side Plank

پهلو چرخشی با هالتر

پهلو-چرخشی-با-وزنه
نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Barbell Twist

توتاچ

تو-تاچ
نام دیگر: لمس پنجه پا
نام انگلیسی: Toe Touch

درازنشست

درازنشست
نام دیگر:
نام انگلیسی: Sit Up

دراز نشست چرخشی روی میز شیب دار

درازنشست-چرخشی-روی-میز-شیب-دار
نام دیگر:
نام انگلیسی: Twisting Decline Sit Up

دراز نشست روی میز شیب دار

درازنشست-روی-میز-شیب-دار
نام دیگر:
نام انگلیسی: Decline Sit Up

دوچرخه

شکم-دوچرخه
نام دیگر: ایربایک
نام انگلیسی: Air Bike – Bicycle

لگ ریز پرتابی

لگ-ریز-پرتابی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Leg Raise With Hip Thrust

لگ ریز

لگ-ریز
نام دیگر:
نام انگلیسی: Leg Raise

لگ تاک نشسته

لگ-تاک
نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Leg Tucks

کرانچ معکوس

کرانچ-معکوس
نام دیگر:
نام انگلیسی: Reverse Crunch

کرانچ چرخشی

کرانچ-چرخشی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Twisting Floor Crunch

کرانچ پهلو

کرانچ-پهلو
نام دیگر: ساید کرانچ
نام انگلیسی: Oblique Crunch

کرانچ

کرانچ
نام دیگر:
نام انگلیسی: Crunch

شکم سیم کش ایستاده

شکم-سیم-کش-ایستاده
نام دیگر: کرانچ سیم کش ایستاده
نام انگلیسی: Standing Cable Crunch

شکم سیم کش

شکم-سیم-کش
نام دیگر: کرانچ سیم کش
نام انگلیسی: Cable Crunch

شکم روسی

شکم-روسی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Russian Twist

لگ ریز روی میز شیب دار

لگ-ریز-روی-میز-شیب-دار
نام دیگر:
نام انگلیسی: Decline Bench Leg Raise

لگ ریز متناوب

لگ-ریز-متناوب
نام دیگر:
نام انگلیسی: Lying Alternate Floor Leg Raise

هیل تاچ متناوب

هیل-تاچ-متناوب
نام دیگر:
نام انگلیسی: Lying Alternate Heel Touches 

وودچاپ با سیم کش

وود چاپ با سیم کش
نام دیگر: هیزم شکن
نام انگلیسی: Wood Chop
حرکات ساق پا

ساق پا دستگاه

ساق-پا-ایستاده
نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Machine Calf Raise

ساق پا نشسته دستگاه

ساق-پا-نشسته-دستگاه
نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Calf Raise

ساق پا هالتر

ساق-پا-هالتر
نام دیگر:
نام انگلیسی: Rocking Standing Calf Raise

ساق پا با دستگاه هاگ پا

ساق-پا-با-هاگ-پا
نام دیگر:
نام انگلیسی: Hack Calf Raise

ساق پا هالتر نشسته

ساق-پا-هالتر-نشسته
نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Barbell Calf Raise

ساق پا پرسی

ساق-پا-پرسی
نام دیگر: ساق پا با پرس پا
نام انگلیسی: Calf Raise On Leg Press Machine

حرکات بدنسازی مبتدی

حرکات بدنسازی مبتدی

مدیر

لیسانس کامپیوتر و مربی پرورش اندام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا