حرکات بدنسازی مبتدی

حرکات بدنسازی مبتدی

حرکات بدنسازی مبتدی

همه چیز نیاز به یک نقطه شروع و استارت دارند، نقطه شروع بدنسازی نیز حرکات بدنسازی مبتدی است.

هر فرد حرفه ای که هم اکنون در حال تمرین با جدیدترین و حرفه ای تمرینات بدنسازی می باشد، در ابتدا از حرکات بدنسازی مبتدی شروع کرده است. حرکات بدنسازی مبتدی به عنوان دوران دبستانی مدرسه را برای ما ورزشکاران بدنسازی دارد، برای اینکه یاد بگیریم و پیشرفت مان را ادامه دهیم نیازمند حرکات بدنسازی مبتدی هستیم.

حرکات پا

حرکات بدنسازی مبتدی پا

حرکات مبتدی بدنسازی عضلات پا

ددلیفت-رومانیایی

ددلیفت رومانیایی

نام دیگر:
نام انگلیسی: Romanian Deadlift

پرس-پا

پرس پا

نام دیگر:
نام انگلیسی: Leg Press

لانچ

لانچ

نام دیگر: قیچی
نام انگلیسی: lunge

استپ-آپ

استپ آپ

نام دیگر: حرکت پله
نام انگلیسی: step up

حرکات سینه

حرکات بدنسازی مبتدی سینه

حرکات مبتدی بدنسازی برای سینه

پرس-سینه-هالتر

پرس سینه هالتر

نام دیگر:
نام انگلیسی: Barbell Bench Press

بالا-سینه-هالتر

پرس بالا سینه هالتر

نام دیگر:
نام انگلیسی: Incline Bench Press

زیر-سینه-هالتر

پرس زیر سینه هالتر

نام دیگر:
نام انگلیسی:  Decline Bench Press

پرس-سینه-دستگاه

پرس سینه دستگاه

نام دیگر:
نام انگلیسی: Machine Bench Press

پرس-سینه-دمبل

پرس سینه دمبل

نام دیگر:
نام انگلیسی: Dumbbell Bench Press

کراس-اور

کراس اور

نام دیگر: پرس سینه سیم کش – پرس سینه کراس
نام انگلیسی: Cable Chest Press

قفسه-زیر-سینه-دمبل

قفسه زیر سینه دمبل

نام دیگر:
نام انگلیسی: Decline Dumbbell Fly

قفسه-بالا-سینه-سیم-کش

قفسه بالا سینه سیم کش

نام دیگر:
نام انگلیسی: Incline Cable Fly

قفسه-زیر-سینه-سیم-کش

قفسه زیر سینه سیم کش

نام دیگر:
نام انگلیسی: Decline Cable Fly

حرکات جلو بازو

حرکات بدنسازی مبتدی جلو بازو

حرکات مبتدی بدنسازی جلو بازو

جلو-بازو-دمبل

جلو بازو دمبل

نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Dumbbell Curl

جلو-بازو-هالتر

جلو بازو هالتر

نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Barbell Curl

جلو-بازو-لاری

جلو بازو لاری

نام دیگر:
نام انگلیسی:  Barbell Preacher Curl

جلو-بازو-سیم-کش

جلو بازو سیم کش

نام دیگر:
نام انگلیسی: Cable Curl

جلو-بازو-دستگاه

جلو بازو دستگاه

نام دیگر:
نام انگلیسی: Bicep Machine Curl

حرکات پشت بازو

حرکات بدنسازی مبتدی پشت بازو

پشت-بازو-دمبل-خم

پشت بازو دمبل خم

نام دیگر: پشت بازو چکشی – پشت بازو کیک بک
نام انگلیسی: Bent Over Tricep Kickback

پشت-بازو-هالتر-نشسته

پشت بازو هالتر نشسته

نام دیگر: پشت بازو هالتر فرانسوی نشسته
نام انگلیسی: Seated EZ Bar French Press

حرکات سرشانه

حرکات بدنسازی مبتدی سرشانه

حرکات مبتدی بدنسازی برای سرشانه

پرس-سرشانه-هالتر

پرس سرشانه هالتر

نام دیگر:
نام انگلیسی: Barbell Shoulder Press

پرس-سرشانه-دمبل

پرس سرشانه دمبل

نام دیگر:
نام انگلیسی: Dumbbell Shoulder Press

پرس سرشانه دستگاه

پرس سرشانه دستگاه

نام دیگر:
نام انگلیسی: Machine Shoulder Press

پروانه-معکوس

پروانه معکوس

نام دیگر:
نام انگلیسی: Machine Reverse Fly

نشر-خم-دمبل

نشر خم دمبل

نام دیگر:
نام انگلیسی:  Bent Over Rear Delt Fly 

نشر-از-جلو-دمبل

نشر از جلو دمبل

نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Dumbbell Front Raise

نشر-جانب-سیم-کش

نشر جانب سیم کش

نام دیگر:
نام انگلیسی: Cable Lateral Raise

حرکات زیربغل

حرکات بدنسازی مبتدی زیربغل

حرکات مبتدی زیربغل زیربغل

زیربغل-سیم-کش

زیربغل سیم کش

نام دیگر:
نام انگلیسی: Lat Pull down

زیربغل-قایقی

زیربغل قایقی

نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Cable Row

زیربغل-دمبل-اره-ای

زیربغل دمبل خم

نام دیگر: زیربغل دمبل اره ای
نام انگلیسی: Bent Over Dumbbell Row

زیربغل-هالتر-خم

زیربغل هالتر خم

نام دیگر:
نام انگلیسی: Bent Over Row

تی-بار-دستگاه

تی بار دستگاه

نام دیگر:
نام انگلیسی: Machine T-Bar 

حرکات کول

حرکات بدنسازی مبتدی کول

حرکات مبتدی بدنسازی کول

کول-هالتر

کول هالتر

نام دیگر:
نام انگلیسی: Barbell Upright Row

کول-دمبل

کول دمبل

نام دیگر:
نام انگلیسی: Dumbbell Upright Row

کول-سیم-کش

کول سیم کش

نام دیگر:
نام انگلیسی: Cable Upright Row

شراگ-دمبل

شراگ دمبل

نام دیگر:
نام انگلیسی: Dumbbell Shrug

شراگ-هالتر

شراگ هالتر

نام دیگر:
نام انگلیسی: Barbell Shrug

شراگ-سیم-کش

شراگ سیم کش

نام دیگر:
نام انگلیسی:  Cable Shrug

شراگ-دستگاه

شراگ دستگاه

نام دیگر:
نام انگلیسی: Romanian Deadlift

حرکات شکم

حرکات بدنسازی مبتدی شکم

حرکات مبتدی شکم

پلانک

پلانک

نام دیگر:
نام انگلیسی: Plank

پلانک-پهلو

پلانک پهلو

نام دیگر: ساید پلانک
نام انگلیسی: Side Plank

تو-تاچ

توتاچ

نام دیگر: لمس پنجه پا
نام انگلیسی: Toe Touch

درازنشست

درازنشست

نام دیگر:
نام انگلیسی: Sit Up

لگ-ریز

لگ ریز

نام دیگر:
نام انگلیسی: Leg Raise

کرانچ-با-توپ-سوئیسی

کرانچ با توپ سوئیسی

نام دیگر:
نام انگلیسی: Swiss Ball Crunches

کرانچ-معکوس

کرانچ معکوس

نام دیگر:
نام انگلیسی: Reverse Crunch

کرانچ-چرخشی

کرانچ چرخشی

نام دیگر:
نام انگلیسی: Twisting Floor Crunch

کرانچ-پهلو

کرانچ پهلو

نام دیگر: ساید کرانچ
نام انگلیسی: Oblique Crunch

کرانچ

کرانچ

نام دیگر:
نام انگلیسی: Crunch

شکم-روسی

شکم روسی

نام دیگر:
نام انگلیسی: Russian Twist

لگ-ریز-روی-میز-شیب-دار

لگ ریز روی میز شیب دار

نام دیگر:
نام انگلیسی: Russian Twist

شکم-دوچرخه

دوچرخه

نام دیگر: ایربایک
نام انگلیسی: Air Bike – Bicycle

لگ-تاک

لگ تاک نشسته

نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Leg Tucks

وود چاپ با سیم کش

وودچاپ با سیم کش

نام دیگر: هیزم شکن
نام انگلیسی: Wood Chop

حرکات ساق پا

حرکات بدنسازی مبتدی ساق پا

حرکات مبتدی بدنسازی ساق پا

ساق-پا-نشسته-دستگاه

ساق پا دستگاه

نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Machine Calf Raise

ساق-پا-نشسته-دستگاه

ساق پا نشسته دستگاه

نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Calf Raise

ساق-پا-هالتر

ساق پا هالتر

نام دیگر:
نام انگلیسی: Rocking Standing Calf Raise

ساق-پا-با-هاگ-پا

ساق پا با دستگاه هاگ پا

نام دیگر:
نام انگلیسی: Hack Calf Raise

ساق-پا-پرسی

ساق پا پرسی

نام دیگر: ساق پا با پرس پا
نام انگلیسی: Calf Raise On Leg Press Machine

دراگون-فلگ

دراگون

طززطز

دراگون-فلگ

دراگون

طززطز

دراگون-فلگ

دراگون

طززطز

دراگون-فلگ

دراگون

طززطز


فواید حرکات بدنسازی مبتدی

 • حرکات بدنسازی مبتدی پایه و اساس شروع دوران حرفه ای بدنسازی می باشد.
 • برای اجرای حرکات متوسط و پیشرفته باید توسط حرکات بدنسازی مبتدی آمادگی لازم را برای بدن کسب نمایید.
 • احتمال آسیب دیدگی ناشی از تمرینات حرکات بدنسازی مبتدی نسبت به حرکات متوسط و پیشرفته بدنسازی کمتر است.
 • ساخت اندام ایده عال با حرکات بدنسازی مبتدی کاملا ممکن است.

در این بخش تقریبا آموزش تمامی حرکات بدنسازی مبتدی را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

درخواست

حرکات بدنسازی مبتدی که موجود نیستند را میتوانید از قسمت درخواست حرکات، نظرات، تماس با ما و شبکه اجتماعی درخواست دهید.

9 دیدگاه دربارهٔ «حرکات بدنسازی مبتدی»

 1. سلام وقتتون به خیر
  تمرین برای عضللت پشت(ذوزنقه) و فیله کمر رو داخل سایت پیدا نکردم.
  اگر امکانش هست بگذارید
  ممنون

 2. بسیار سایت عالی است
  واقعا من خودم جیم میرفتم تمرین را یاد نداشتم به کمک این سایت حالا بهتر تمرین میکنم.

 3. سمیراعساکره

  سلام برای شکم تخت همراه با رژیم چه ورزش هایی شروع کنیم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
پیمایش به بالا